Какво точно се разбира под това понятие „строеж” и какво точно включва ?

  •  

Според Закона за устройство на територията /ЗУТ/, строежи са всички подземни, надземни, полунадземни сгради, пристройки, реконструкции на сгради,ремонти сгради, надстройки, огради, всички мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и прилежащите към тях ремонти, преустройства, промяна предназначения на сгради.

Кой контролира строежите и направените нарушения ?

- контролът по време на строителството се осъществява от общинската администрация по район в зависимост от категорията на строежа, както и от РДНСК, ДНСК. При проверка и установяване на конкретни нарушения се съставя Констативен акт, в който се описват всички констатирани нарушения по време на неговото изпълнение.

 

Как се определят кои строежи са незакони ?

- подробният устройствен план на района не отговаря на определените строителни норми и изисквания, тоест има нарушения като неспазени отстояния от граници на имоти, неспазване на коти, нарушение на предназначението  на сградата, нарушава сигурността на експлоатация, използването на некачествени материали и т.н.

- липса на строителни книжа /като инвестиционни проекти, разрешение за строеж, големи отклонения от заявените строителни норми , липса на собственост, нарушение наа идеални части и съсобственост и  др./

Причините за незаконното строителство на сгради са изключително много както виждате, но винаги трябва да има конкретни решения за отстраняване на проблемите при възможност  или фактическото им премахване при нужда. Но да уточним, че това удостоверение не позволява пристрояване или надстрояване на сградата.

 

С удостоверението за търпимост на сградата се премахва правото на глоби и премахване на строежа. Сградата може да бъде прехвърляна, продавана,  да бъда част от нотариален акт. Но да уточним, че това удостоверение не позволява пристрояване или надстрояване на сградата.

Строежът става абсолютно законен с издаване на акт за узаконяване или с удостоверение на търпимост.

 

Ако строежът е изграден до 26.07.2013г. се изготвя акт, който включва глоба за направените нарушения. Прилага се проект с действителното заснемане за узаконяване на сградата и при съответствия на изискващите в момента строителни норми, може да бъде издаден акт, с който се узаконява сградата.  Той има абсолютно законова стойност на официален документ за невдижим имот и всички законни правомощия, свързани с него.

Повече за строителни услуги и строителни книжа за Вашия недвижим имот или строеж , на  сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – www.md90.biz