ДДС регистрацията представлява законово регламентирана дейност, уредена в Закона за данъка върху добавената стойност. Самата процедура по регистриране на търговското ви дружество по ЗДДС не е толкова сложна, но изисква предварително изготвяне на справки и документи, които да бъдат подадени в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Тук може да намерите едни от най-основните законови аспекти на регистрацията по ДДС и да се информирате относно нейната задължителност.

Какво представлява ДДС регистрацията

В закона са регламентирани основно два типа ДДС регистрация – задължителна и доброволна.

При наличие на предвидените в разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС предпоставки е задължително да регистрирате фирмата си по ДДС. В тази разпоредба всъщност е уредена именно задължителната ДДС регистрация.

Тази регистрация е от особена важност, тъй като при определени обстоятелства, предвидени в закона, за фирмата ви възниква императивно задължение за регистриране по ДДС, което ако не бъде изпълнено води до служебна регистрация от Национална агенция за приходите и ангажиране на административно-наказателна отговорност спрямо търговския субект, неизпълнил законовото задължение.

В най-общия случай хипотезата е следната – задължението за регистрация по ДДС възниква, когато данъчно задълженото лице по смисъла на ЗДДС реализира облагаем оборот от 50 000 лв за период в рамките на последните 12 месеца, предхождащи текущия месец. При настъпването на тези обстоятелства е необходимо в срок от 7 дни от изтичането на данъчния оборот, през който оборотът е достигнат да бъде подадено заявлението за регистриране по ЗДДС.

Въз основа на всичко изложено до тук, следва че задължителната регистрация по ДДС не може да бъде избегната. Дори и да го направите, ще последва служебно регистриране и санкция.

Доброволната регистрация може да се извърши и без да са налице тези предпоставки. Характерно за нея е, че се предпочита още при стартиране на нов бизнес, за да може да се възползва той от предоставеното от закона право за възстановяване на части от първоначалните вложения до размера на платеното ДДС. Ако искате да се възползвате от тази възможност, може да потърсите услугите на Acc-ConsultCo.com за експресна регистрация от експертни лица.

Какво е необходимо да направите за регистриране по ДДС

Необходимо е да подготвите няколко документа преди да се отправите към НАП за подаване на заявлението за регистрация. Те включват справка облагаемия оборот в рамките на 12-месечния период, декларация относно липса на обстоятелства относно престъпления против данъчната система, анкетен лист и самото заявление за регистрация – по образци. В специфични хипотези се изисква подаването и на още няколко допълнителни документи.

И тук може да се възползвате от експертни счетоводни услуги в областта на регистрацията по ДДС, каквито предлага счетоводната къща Acc-ConsultCo.com Те ще подготвят предварително всички необходими документи, които да бъдат подписани от правоимащото лице във фирмата и ще извършат всички необходими последващи действия по регистрация, въз основа на надлежно нотариално заверено пълномощно.